ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/PAMO DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI

piątek, 10 Lipiec 2020 - 6:30pm

PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na identyfikacji i wizualizacji marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19.

 

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe_3/1.4/PAMO.

2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.

4. Plan Realizacji Usługi – zgodnie z załączonym wzorem dokumentu – Załącznik nr 3.

5. Zestawienie potwierdzające, iż Oferenci posiadają udokumentowane doświadczenie w zakresie projektowania marki – Załącznik nr 4.